• I Wonder Why Polka 
 • Hu La la Polka
 • Seven Days & Nights 
 • Hoop Dee Doo Polka 
 • Johnny's Knocking Polka
 • Just Because Polka
 • Whose Girl Are You
      / Wishing Well
 • Tavern In The Town
   

Buy Now! 
 • Pennsylvania Polka
 • Helen Polka
 • Julida Polka
 • Baby Doll Polka
 • Blue Skirt Waltz
 • Who'd You Like To Love Ya
       / Take Me Baby
 • E-I-O